اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ایذه

دو سنگاره هانی پادشاه آیاپیر در اشكفت سلمان