اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

دو سنگاره هانی پادشاه آیاپیر در اشكفت سلمان