اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ایذه

غار منسوب به سلمان