اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

غار سلمان و بقایای ساختمان اتابكی در اشكفت سلمان