اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ايذه

بقایای ساختمان اتابكی در اشكفت سلمان