اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ایذه

بقایای ساختمان اتابكی در اشكفت سلمان