اشکفت سلمان

اشكفت سلمان - ایذه

منظره ایذه از سمت اشكفت سلمان