کول فرح

كول فرح - ايذه

نقش برجسته شماره چهار كول فرح