کول فرح

كول فرح - ايذه

خط ايلامي در نقش برجسته شماره يك كول فرح