کول فرح

كول فرح - ایذه

يكي از سه نوازنده در نقش برجسته شماره دو