کول فرح

كول فرح - ايذه

يكي از سه نوازنده در نقش برجسته شماره دو