ایذه

شیر سنگی ایذه

قبرستان قدیمی جنوب ایذه با سنگ قبرهای منحصر به فرد