سنگ نگاره باجول ایذه

این سنگ نگاره در كنار روستای باجول ایذه در 30 كیلومتری شرق این شهر قرار دارد.در این نگاره چهار نفر خوابیده در كنار هم پیاله ای را در دست چپ دارند و دست راست را به نشانه اتحاد بر پشت هم قرار داده اند. تصاویر این افراد از روبرو حجاری شده است.این افراد سه شاه الیمایی و یك ملكه هستند.

سنگ نگاره باجول ایذه

كمنسكیر دوم

سنگ نگاره باجول ایذه  - ملکه

ملكه

کمنسکیر

كمنسكیر اول