بقایای ساختمان اتابكان

 

در كول فرح بقایای ساختمانهایی دیده می شود كه از دوره اتابكان بر جای مانده است. این ساختمانها استفاده نظامی داشته و تا دوره پهلوی نیز مورد استفاده قرار می گرفته است .در كنار این ساختمانها سنگ نگاره های ایلامی قرار دارد. عجیب است كه سنگ نگاره ها با اینكه درون منطقه نظامی قرار گرفته اند سالم مانده اند و آنها را به عنوان هدف تیر اندازی مورد حمله قرار نداده اند

 

اطلس تاریخ ایران