ایلامیان <-> ایذه
 

خونگ اژدر

 خونگ اژدر یا تنگ نوروزی در 15 كیلومتری ایذه قرار دارد و بر روی سنگ بزرگی دو نقش برجسته قرار دارد. یكی از دوره ایلامیها متعلق به 4000 پیش و دیگری از زمان اشكانیان در حدود 1800 تا 200 سال پیش . نقش ایلامی تقریبا محو شده است ولی نقش اشكانی قابل تشخیص است

 
خونگ اژدر خونگ اژدر

نقش برجسته اشكانی خونگ اژدر
در این تصویر یكی از حاكمان محلی تمام قد ایستاده است و از روبرو حجاری شده است. . دو كبوتر دیده میشوند كه یكی از آنها حلقه قدرت را به همراه دارد و شاه اشكانی بر روی اسب در سمت چپ قرار دارد . در سمت دیگر سه نفر ایستاده اند كه اولی یك روحانی است و چیزی شبیه میوه كاج در دست دارد.دو نفر دیگر احتمالا نگهبان هستند .مرد یك دستی در این نگاره دیده میشود كه احتمالا با مجسمه برنزی مرد یك دست كه در موزه ایران باستان است ارتباط دارد. شاید این مرد در سنگ نگاره همان مرد یك دست موزه ایران باستان باشد. در این صورت اگر شخصی غیر از شاه مجسمه خود را ساخته باشد انتظار میرود مجسمه شاه نیز در این محل وجود داشته باشد وفرد مزبرز باید كه از مقام بالایی برخوردار باشد

خونگ اژدر
سنگ نگاره اشكانی


 

خونگ اژدر

طرح خونگ اژدر


حمید صدقی نژاد - تصاویر : رمضان محمدیان