ایلامیان
هفت تپه

هفت تپه

مجسمه های سر گلی - مكشوفه در یكی از آرامگاههای هفت تپه

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران