ایلامیان

هفت تپه

هفت تپه

طاق آرامگاه مشهور هفت تپه كه توسط دكتر نگهبان حفاری شده است
این تاق هلالی اولین تاق ضربی شناخته شده در تاریخ بشر است و از تاقهای هلالی كشف شده در چغازنبیل 200 سال عمرش بیشتر است
ابداع این تاق برای اولین بار توسط معماران ایلامی انجام گرفته است

<< Previous
تصویر
Next >>
اطلس تاریخ ایران