ایلامیان

هفت تپه

هفت تپه

گورخمره - هفت تپه- اوایل هزاره دوم پیش از میلاد
آیا ایلامیان همچون زرتشتی ها اعتقاد داشتند اجساد را نباید در خاک دفن کرد؟

<< Previous
تصویر
Next >>
اطلس تاریخ ایران