ایلامیان

هفت تپه

هفت تپه

زیگورات مخروب در هفت تپه در كنار موزه فعلی - این زیگوران حدود سی متر بلندی داشته

 
Next >>
اطلس تاریخ ایران