آثار ایلامی نقش رستم  
 

در سمت چپ سنگ نگاره، فردی با کلاه هخامنشی دیده می شود