آثار ایلامی نقش رستم  
 

فرد ایلامی در سمت راست سنگ نگاره ساسانی