ایلامیان  
 

جام نقره جلیل آباد

در سال 1345 در جلیل آباد در یك كیلومتری شمال تخت جمشید حین حفر كانال آب به طور اتفاقی یك كوزه سفالی از دل خاك بیرون آمد كه درون آن یك جام نقره مربوط به دوره ایلامیان قرار داشت. یك سمت جام الهه ای ایستاده قرار دارد كه مرحوم والتر هینتس آنرا الهه ناراند دانسته است.در سمت دیگر جام الهه ای نشسته قرار دارد و در حال ریختن شراب است كه احتمالا كوریناهیتی نام دارد.نوشته منقور در لبه جام توسط پرفسور هینتس ترجمه قریب به یقین شده است .این جام به سال 2300 پ م تعلق دارد
ای الهه من كمك كن .من كوریناهیتی هستم.من ساقی معبد مقدس خدایانم. خود را نشان بده و نعمت و بركت ارزانی دار.الهه من دعای خیر همیشگی خود را بدرقه من كن.جام مرا متبرك گردان.تویی كه به من زندگی ابدی میبخشی

جام نقره جلیل آباد

آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد