نوشته 2 ایلامی

 
 

نوشته ایلامی قسمت بالای یك زوج فرمانروا