نوشته 9 ایلامی

 
 

نگاره ایلامی بركنار ایزد بانو نارونده