نوشته 1 ایلامی

 
 

نوشته ایلامی بر روی سنگ لوزی شكل