ایلامیان  

 

 

 

 

نوشته 12

پاره ای از سفال سرخ رنگ به بلندی 6 سانتیمتر

  • این نوشته به شدت آسیب دیده است و نمی توان آنرا معنی كرد. نشانه هایی ناشناخته نیز در آن دیده میشود. فعلا می توان آنرا به صورت زیر خواند