ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 11

استوانه مانندی از گل خاكستری رنگ

  • این نوشته به شدت آسیب دیده است و نمی توان آنرا معنی كرد. نشانه هایی ناشناخته نیز در آن دیده میشود. فعلا می توان آنرا به صورت زیر خواند