ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 10

استوانه مانندی از گل پخته سرخ رنگ به بلندی 6 سانتیمتر

  1. سپاس می گزارم كار را

  2. تو به انجام رساندی.شاه كشور پاییده باد. او پاییده خواهد بود برای بنیان