ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 9

این نوشته ایلامی از سوی و.شایل به صورت عكس منتشر شده است .این نوشته بر نگاره نشسته سنگی ایزدبانو نارونده، در سمت چپ تخت او آمده است

  1. پیروزی به كمك نارونده انجام پذیرفت

  2. منم كوتیك-اینشوشیناك

  3. وارث شوش

  4. كمك كن ایزدبانو!نیرو(؟) عطا شد در كشور بار آورد،من شاهم

  5. .......تقدیس تو