ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 5 و6و7 و8

این نوشته ایلامی از سوی و.شایل به صورت عكس منتشر شده است .نوشته هایی بر ماسه سنگ هستند كه به شدت آسیب دیده اند. هر سه نوشته شبیه هم هستند

 1. منم كوتیك-اینشوشیناك،شاه
  سرزمینی(كشوری)،از آن (؟) خدای خورشید
  تندیس(؟)(تراشیده شده)نثار میكنم
  به مار این جا.به خداوند اینشوشیناك

 2. من همانادرمقام خداوندگاری به خودم ایمان
  دارد؟
  باشد كه پریستار آیینی،در كشور كرنش بر خدایان
  !را فراهم آورد
  سپاس(؟) آن را می خواهم به درگاه خدا
  پیشكش كنم

 3. {به خدای ملك خط{مقدس
  قرار گرفت.نوشته تقدیس كناد
  كرنش را!این سرزمین را من از آن خود كردم
  برای همیشه(؟)كشور مرا

 4. از سوی خداوند واگذار شد