ایلامیان  
 

نوشته 4

این نوشته ایلامی از سوی و.شایل به صورت عكس منتشر شده است و در پیرامون نگاره سنگی یك مار آمده است.

 1. كمك كن ایزد بانو! به وسیله خداوند
  حضور آسمانی فرستاده شواد-كمك كن
  به كمك نذر،من پیروز
  خدای) خورشید شده ام)

 2. آیینی یادبودی را ،مانند وقف
  برپا می دارم.از این روی خداوند
  قرین پیروزی كرد.كشور به من ارزانی شد

 3. با(این) نوشته كرنش
  خداوند اینشوشیناك

 4. تبدیل به قدرت(؟) میشود. خوشبختی (؟) ببخشای
  تو خدای بزرگ