ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 3

این نوشته ایلامی از سوی و.شایل به صورت عكس منتشر شده است و بر نگاره ای سنگی از شاه كوتیك-اینشوشیناك آمده است. فرانك پاره هایی دیگر از این نوشته را در پایین لباس نگارنده خوانده است.

  1. منم كوتیك -اینشوشینوك، وارث

  2. شوش.منم تندیس واقف نذری

  3. یك پیروزی بخش،پسر شینپی -هیش-هوك ، ای خدا

 

:تك نوشته ها

قدیس كشور ........

تندیسی نذر واقف،وارث شوش