ایلامیان  

 

لوح گلی ایلامی مقدم

لوح گلی ایلامی مقدم- شوش- موزه ملی ایران