ایلامیان  

 

لوحهای گلی خط میخی ایلامی

لوح گلی ایلامی میخی- تپه ملیان- موزه ملی ایران