ایلامیان  

 

لوحهای گلی خط میخی ایلامی

لوح گلی ایلامی – شوش- موزه ملی ایران