ایلامیان  

 

لوحهای گلی خط میخی ایلامی

لوحهای گلی خط میخی ایلامی احتمالا شوش – موزه مقدم