ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 2

این نوشته ایلامی از سوی و.شایل به صورت عكس منتشر شده است و بر روی سنگی در قسمت بالای نگاره یك زوج فرمانروا، در كنار نقش یك مار قرار دارد

  1. تو ایزد اینشوشیناك،شاه آسمان خدای بزرگ!{من كوتیك اینشوشینوك هستم}و

  2. ارثیه ملك شوش ،یك تندیس{نذر واقف،یك پیروزی بخش، پسر شینپی-هیش-هوك،ای خدا! كه }و