ایلامیان  

 

لوحهای گلی خط ایلامی

گل نوشته ایلامی مقدم- تپه یحیی – موزه ملی ایران