ایلامیان  

 

لوحهای گلی خط ایلامی

لوح گلی ایلامی مقدم- شوش- موزه ملی ایران