ایلامیان  
 

سنگ نوشته ایلامی تپه پمپ

در سال 1350 در جنوب غربی چغازنبیل سنگ نوشته با خطوط میخی ایلامی توسط دکتر گنجوی کشف شد. این سنگ چهار ستون ذوزنقه ای دارد و بر ستونها نوشته ها دیده میشوند. در یک ستون شیلهاک اینشوشیناک 1155-1136 قبل میلاد القاب خود را ذکر کرده و میگوید به خاطر گرامیداشت یکی از فتوحاتش برابر آشوری ها این سنگ نوشته را ساخته است. در ستون دوم نام هشت شهر که فتح کرده از جمله اکد و نیپور آمده است و در قسمت سوم  و تعداد 1536 نفر دشمن که او کشته 9317 راس گوسفند 2510 راس گاو و گوساله و 1142 راس الاغ که او به دست آورده است ذکر شده است. در ستون چهارم نفرین بر کسی که سنگ نوشته را تخریب کند.

سنگ نوشته ی ایلامی تپه پمپ
پیام باستان شناس » پاییز و زمستان 1384 - شماره 4
نویسنده:گنجوی، سعید