ایلامیان  

 

نوشته 16

پاره ای از یك نوشته بر گچ