ایلامیان  
 

نوشته 15

لوحی از گل سرخ رنگ7*11 سانتیمتر