ایلامیان  

 

 

 

 

نوشته 14

لوحی از گل سرخ رنگ نسبتا بزرگ به كلفتی سه سانتیمتر