ایلامیان  

 

 

 

 

نوشته 13

پاره ای از دایره عدس مانند بزرگ از گل سرخ رنگ به قطر ده سانتیمتر