ایلامیان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته 1

این نوشته ایلامی از سوی و.شایل به صورت عكس منتشر شده است و بر روی سنگی لوزی شكل در زیر نوشته ای اكدی آمده است

  1. به سرور(بخشنده) خداوند اینشوشیناك، این (تیر) چوب(ی) را من

  2. كوتیك اینشوشیناك،شاه سرزمین

  3. وارث شوش

  4. پسر شینپی-هیش-هوك

  5. به آن خداوند،فدیه برای معبد، به راستی كه نثار كردم