هنر ایلامی

 
<< قبلی

هنر ایلامیان

پیکرک سفالین زن به شکل نوازنده-جنوب غرب ایران -اواسط هزاره دوم پ م – ایلام میانه – موزه آبگینه تهران

بعدی>>