ایلامیان  
 

پادشاهان سلسله سیماشكی

در سال 2033 نام گیرنمه یکی از شاهان قدرتمند سلسله سیماش در یکی از نوشته های سومری آمده است. جانشین او توانست از کوههای زاگرس به سمت دشت خوزستان که زیر سلطه سومریان بود حمله کند و دزفول، شوش و شوشتر را پس بگیرد. اما سومریان دوباره خوزستان را فتح کردند تا اینکه سرانجام در سال 2006 پیش از میلاد شاه ایلام توانست سرزمین خود را آزاد کند و بین النهرین را هم فتح کند. آنها اور را نابود کردند و شاه اور را به همراه دارایی معابد با خود به سرزمین ایلام بردند. اما جنگ میان ایلام و اور پایان نیافت و تقریبا سی سال بعد سومریان موفق شدند تندیس به غارت رفته ایزد ماه خود را دوباره به اور بازگردانند.

گیرناممه-سده 21 پیش از میلاد - معاصر با شو سین از سلسله اور سوم2038-2030پ م

لوراك-لوخخان-سده 21 پیش از میلاد - معاصر با ایببی سین 2030-2006پ م

اپارتی اول

تازیتتا دوم

تن-روهوراتر دوم-سده 20 پیش از میلاد

اپارتی دوم

ایدادو اول 1970؟-1945؟ پ م

تن روهوراتر1945؟-1925؟ پ م

ایدادو دوم 1925؟-1900؟پ م

ایدادو-ناپیر1900؟-1875؟ پ م

ایدادو-تمپی 1875؟-1850؟ پ م

پادشاهان سلسله سیماشكی

فهرستی از شاهان سلسله اوان و سیماش به خط میخی ایلامی- موزه لوور

The archaeology of Elam - D. T. Potts - Cambridge university press