گنجینه ارجان

 
<<قبلی

گنجینه ارجان

طرحهای بشقاب گنجینه ارجان: یك گل رزت 16 پر در مركز سینی سپس یك ردیف شیر وپنج ردیف نقوش متنوع مربوط به مراسم مختلف در بقیه فضا كنده شده و فاصله بین این نقوش را چند ردیف گیس بافت پر كرده براساس نقوش این سینی ظاهرا یكی از فرمانروایان ایلامی برای مدتی به یكی از مناطق كوهستانی برای شكار عزیمت كرده و در غیاب وی در محل حكومت شورش به وجود آمده . شاه به محل حكومت بر میگردد و شورش را سركوب میكند و رییس شكارچیان در یكی از صحنه ها حیوانات شكار شده را به پیش شاه میبرد و شاه طی مراسمی جشن میگیرد.در لبه پشت جام كتیبه ای میخی به خط ایلامی نقش بسته است

بعدی>>