ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

بناهایی كه در كنار زیگورات قرار دارند .مورد استفاده آنها شاید آشپزخانه ،انبار یا چیز دیگری باشند

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران