ایلامیان

 

چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

آجر مكتوب -اكثر این آجرها متن یكسانی دارند

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران