بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده زروان اردشیر

 

از این آتشكده اطلاع چندانی در دست نداریم.تنها میدانیم حمزه اصفهانی در قرن پنجم در كتاب خود تاریخ سنی ملوك الارض و انبیا در ذكر پادشاهی كی اردشیر مینویسد كه او در یك روز سه آتشگاه بر پا كرد و یكی از این آتشگاههای آتشكده زروان اردشیر در قریه دارك در رستاق خوار است. آتشكده های دیگر در ماربین اصفهان و اردستان قرار دارند.

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران