< آتشكده مهر اردشير  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده مهر اردشیر

 

از این آتشكده اطلاعات چندانی در دست نداریم.تنها میدانیم حمزه اصفهانی در قرن پنجم هجری در كتاب خود تاریخ سنی ملوك الارض و انبیا در ذكر پادشاهی كی اردشیر مینویسد كه او در یك روز سه آتشگاه بر پا كرد و یكی از این آتشگاهها آتشكده مهر اردشیر در اردستان است. آتشكده های دیگر در ماربین اصفهان و رستاق خوار قرار دارند.

 

 

 

اطلس تاریخ ایران