< آتشكده پلنگرد  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده پلنگرد

 

محوطه پلنگرد یکی از محوطه‌های تاریخی استان کرمانشاه است که در بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام‌آبادغرب قرار دارد.طی چند سال اخیر کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه تاریخی انجام گرفت که در این کاوش‌ها نشانه‌هایی از وجود یک آتشکده دوران ساسانی به دست آمد. سه پایه آتشدان متعلق به یک آتشکده از دوران به احتمال قوی ساسانی کشف شده که با توجه به داده‌های فرهنگی، دارای ارزش بسیار زیادی است.در این آتشکده سفالینه‌هایی با خطوط پهلوی ساسانی کشف شده که احتمال تعلق داشتن این آتشکده را به دوران ساسانی بیشتر می‌کند.

 آتشكده پلنگرد

آتشكده پلنگرد

آتشكده پلنگرد

مرجع تصویر

 

 
اطلس تاریخ ایران